அடித்துக் கொள்ளாதீர்கள்

அடித்துக் கொள்ளாதீர்கள்
குழந்தைகளே!
அப்பா அம்மா விளையாட்டுத்தான்.