அந்தி வானம்

அந்தி வானம்
அழகாய் வானவில்
எந்தப் பக்கம் கிழக்கு?