அந்த வீட்டிலும்

அந்த வீட்டிலும்
பருக்கை வாசம்
கூட்டாஞ் சோறு.