அலைகளைப் பார்த்து

அலைகளைப் பார்த்து
அதிசயிக்கிறாயே….
கல் விழுந்ததைக்
கவனித்தாயா?

வானவில் பார்த்து
வருணிக்கிறாயே….
கருத்த மேகத்தைக்
கண்டு கொண்டாயா?

காயைப் பார்த்து
வாயைப் பிளக்கிறாய்…
விதையைப் புதைக்க
விரல் அசைத்தாயா?

விளைவுகள் பார்த்து
வியந்திடும் மனிதா!
காரியம் நடக்கையில்
கவனிக்கப் பழகு.