அவரை படரக்

அவரை படரக்
கை கொடுக்கிறது
முருங்கை

அழுக்கைச் சாப்பிட்டுக்
குளத்தைச் சுத்திகரிக்கிறது
மீன்

தன்னையே உருக்கி
ஒளி கொடுக்கிறது
மெழுகுவர்த்தி

இரண்டு தாள்களை
இணைக்கப் பயன்படுகிறது
குண்டூசி

தின்று தீர்க்கிறோம்
வாழ்க்கையை