அவள் தடம் பதித்த

அவள் தடம் பதித்த
இடம் எது?
தலயாத்திரை போகவேண்டும்.