ஆனை தேர் கரடி

ஆனை, தேர், கரடி
ஒரே மேகம் தான்
உருமாறித் தெரியும்.
உண்மை எத்தனை
பேருக்குத் தெரியும்?