உன்னிடம் உண்டா

உன்னிடம் உண்டா!
ரோஜாச் செடியே!
அவள் சிரிப்பு.