ஏரியிலே மண்ணெடுத்துச்

ஏரியிலே மண்ணெடுத்துச்
சுவர் அமைத்தாள்
சேரியிலே வசித்து வரும்
சின்னப் பொண்ணு

காயும் வரை
காத்திருந்து
செம்மண் பூச
எதிர்வீட்டுச் செல்லம்மாள்
அழகு என்றாள்.

அழகு மட்டும் இல்லையக்கா
பாதுகாப்பு
பதில் சொன்னாள் அவளுக்குச்
சின்னப் பொண்ணு.