ஏறிடு நண்பனே

ஏறிடு நண்பனே
ஓரிரு படிகள்தான்
உச்சிக்கு.