ஒவ்வொரு கரமாய்

ஒவ்வொரு கரமாய்
வடத்தில் பதிய
தேரும் சேரும்.