ஓட்டலில் கூட்டம்

ஓட்டலில் கூட்டம்
ஒரே விருந்து
தொழிலாளருக்குத்தான் பட்டினி!