கண் விழி சூரியனே

கண் விழி சூரியனே!
உன் வானம்
தொலைந்து போய் விடவில்லை.