கற்றவர்க்குக் குழல்

கற்றவர்க்குக் குழல்
மற்றவர்க்கு
மூங்கில்.