கால் தட்டப் பலருண்டு

கால் தட்டப் பலருண்டு
கை கொடுக்க யாருண்டு?