குறை கேட்கும் மந்திரி

குறை கேட்கும் மந்திரி
கூட்டமாய் மக்கள்
வெள்ளைத்தாள் விற்பனை.