கூர் தீட்டிய வார்த்தைகளால்

கூர் தீட்டிய வார்த்தைகளால்
குத்துகிறீர்கள் நீங்கள்
நார் உரிய நார் உரிய
தேங்காயாகிறேன் நான்.