கையில் காசில்லை

கையில் காசில்லை
நட்சத்திரங்களைத்தான்
எண்ண வேண்டும்.