சாயத் தொழிற்சாலைக்கு

சாயத் தொழிற்சாலைக்கு
வேலைக்குப் போகும் அவள்
விதவை!