தீபாவளி சிதறல்கள்

தெரு முழுவதும்
அப்பிக் கிடக்கும் இருள்.

பிஞ்சுக்கரங்களின்
சாட்டைக்குப் பயந்து
விலகி ஓடும்.