தொட்டியில் செடி வளர்

தொட்டியில் செடி வளர்
தோட்டத்தில் மரம் நடு
துளிர்க்கும் நாட்கள்.