பாதிச் சிலம்பு

பாதிச் சிலம்பு
பரல்கள் சுற்றிலும்
மதுர இரவு.