பிரைடு ரைசும்

பிரைடு ரைசும்
கட்லெட்டும் சொல்லிவிட்டுக்
காத்திருக்கும் பொழுதுகளில்
நினைவுக்கு வருகிறது
அம்மா உருட்டி வைத்த
தயிர்ச் சோறும் மாவடுவும்.