புத்தக அலமாரி

புத்தக அலமாரி
சுத்தமாய் மறைத்து
கலர் டிவி.