பூக்களைச் சேகரி

பூக்களைச் சேகரி
பொழுது போகப்
பசி மறப்போம்.