மூலிகைச் செடி

மூலிகைச் செடி
பிடுங்கி எறி
குரோட்டன்சே போதும்.