யாருக்குக் கல்யாணம்

யாருக்குக் கல்யாணம்?
பன்னீராய்த் தூவுது
மேகம்.