யார் இவன்?

நானோர் ரசிகன்
நல்லன செய்பவன்
ஊர் தோரும் சுற்றி
உறவுகள் வளர்ப்பவன்

பார்வையை விரிப்பவன்
வேர்வையை மதிப்பவன்
தீர்வை நோக்கிய
திசையில் நடப்பவன்

எடுத்த காரியம்
முடித்திட முயல்வேன்
அடுத்தவர்க்குதவிட
ஆர்வமாய் அலைவேன்

அழகாய் ஆடைகள்
அணிய பிடிக்கும்
அறிவுச் செய்திகள்
அலசப் பிடிக்கும்
புத்தக வாசனை
பிடிக்கப் பிடிக்கும்
வித்தக கவிதைகள்
வடிக்கப் பிடிக்கும்
நேச மழையில்
நனையப் பிடிக்கும்
நேர்த்தியாய் எதையும்
செய்யப் பிடிக்கும்
நகைச்சுவை வெடிகள்
வெடிக்கப் பிடிக்கும
பொய்கள் குறைத்து
பூக்க பிடிக்கும்
சின்னச் சின்ன
சாரல் பிடிக்கும்
சிரித்தப்படியே
வாழப் பிடிக்கும்
வெற்றியின் பாடம்
தோல்வியின் ஞானம்
இரண்டும் சமமாய்
ஏற்கப் பிடிக்கும்
கைகள் குலுக்கி
கலைந்து விடாமல்
மனசுகள் குலுக்கி
மகிழ பிடிக்கும்
நானோர் ரசிகன்
நல்லன செய்பவன்.

– ஜீ.வி.