வந்த பின்னே உறக்கம்

வந்த பின்னே உறக்கம்
உறக்கத்திலும் அவள்
காதலி முரண்தான்.