வளரும் செடியின்

வளரும் செடியின்
கிளைகளை முறிப்பான்
முருகேசன்
அடுத்தவன் பம்பரத்தை
ஆணியால் குத்துவான்
முத்தலிப்பு
புதுப்பேனாப் பார்த்தால்
நிப்பை உடைப்பான்
சப்பாணி
பட்டாம் பூச்சியின்
இறக்கைகளைப் பிய்த்து
சந்தோ~ப்படுவான்
அந்தோணிசாமி
கால்பந்து விளையாட்டில்
அடுத்தவன் காலைத்
தட்டி விடுவான் தங்கராசு

பிள்ளைகள் பிராயத்தில்
விளையாட்டாய்ச் செய்வதை
வினயமாய்ச் செய்கிறார்கள்
பெரியவர்கள்.