வாக்களி தமிழா வாக்களி

ஜனநாயக திருவிழாவில்
பங்களி
வாக்கிங் போனால்
தேகத்திற்கு நல்லது
வாக்களிக்க போனால்
தேசத்திற்கு நல்லது
ஜனநாயகம் தந்ந
உரிமை உன் ஓட்டு
அதை மதித்து
நீ நடந்து காட்டு
உனக்கு தெரியுமா
ஒரு உண்மை
சுதந்திரத்திற்கு முன்பு
எல்லோருக்கும் வாக்குரிமை இல்லை
சில நாடுகளில்
பல ஆண்டுகள்
பெண்களுக்கு வாக்குரிமை இல்லை
நம் மக்களாட்சியின் அற்புதம்
அனைவருக்கும் வாக்குரிமை
ஆகவே போய் வைத்துக்கொள்
ஆட்காட்டி விரலில்
ஒரு மை
பணம் பெற்று வாக்களித்தால்
நீ விற்கிறாய்
மனசாட்சிபடி வாக்களித்தால்
நீ நிற்கிறாய்
ஆகவே தமிழா
பதினாறில் வாக்களித்து
பெருவாழ்வு வாழ்க!