வினையும் எதிர்வினையும்

ஒரு துளி விரி
பெருங்கடல் வரும்

இருள் கொஞ்சம் சகி
முடிவில் புது விடியல்

தமிழ் தினம் துதி
தலைமுறைக்கே நிதி

வேர்வைகள் விதை
வெற்றிகள் குவி

மரம் செடி நடு
மழை குறி அறி

பறையிசை ருசி
பரவசம் உணர்

பல கவி படி
பார்வையில் ஒளி

தீத்துண்டு எடு
தீமை மேல் விடு

மனிதனை மதி
மதிப்புறும் நொடி

கரம் பற்ற பழகு
வரமாகும் வாழ்வு