விளக்குகளை விடவும்

விளக்குகளை விடவும்
இருட்டையே நம்புகிறார்கள்
பலூனைப் பெரிதாக்கவே
பயன்படுகிறது காற்று
நதி போலவே
நடந்து கொள்கிறது
சாக்கடை
கை குலுக்குவதைவிடவும்
நகங்களால் கீறவே
விரும்புகிறார்கள்
புத்தகங்கள் படிப்பதில்லை
பூக்களோடு சிரிப்பதில்லை
நிலா ஒளிபரப்பு
எவருமே பார்ப்பதில்லை
கரன்சிகளை எண்ணியே
கழிகின்றன நிமிடங்கள்